นโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ Thailand Exhibition

บริษัท ฟิวเจอร์มาร์ท ครีเอชั่น จำกัด (“บริษัท”) ให้ความเชื่อมั่นแก่ท่านผู้ใช้บริการระบบ Thailand Exhibition ทราบเกี่ยวกับเงื่อนไขและความจำเป็นที่บริษัทมีในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ใช้บริการ (“ผู้ใช้บริการ”) ทั้งนี้ เมื่อท่านตกลงลงทะเบียนเปิดบัญชีผู้ใช้งานและเข้าใช้บริการต่างๆ ของบริษัทภายใต้ระบบเครื่องมือการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายใต้ https://www.thailandexhibition.com/ (“ระบบ”) บริษัทจะถือว่าท่านตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายการประมวล ผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว

กรุณาศึกษานโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ พร้อมกับเงื่อนไขการให้บริการของระบบที่บริษัทประกาศอย่างละเอียด หากท่านไม่ตกลงให้ทางบริษัทดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้นี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการใดๆ แก่ท่าน เนื่องจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายฉบับนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการโดยบริษัทแก่ท่านผู้ใช้บริการ

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลใช้บังคับกับการเป็นผู้ใช้บริการระบบการติดต่อ และ/หรือการบริการอื่นๆ ของบริษัทเท่านั้น ไม่มีผลใช้บังคับกับบริการหรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรือการให้บริการอื่นของบริษัทซึ่งเป็นของบุคคลภายนอกที่บริษัทไม่มีอำนาจควบคุม ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าว เป็นส่วนที่ผู้ใช้บริการต้องทำความตกลงและศึกษาเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้และประกาศโดยบุคคลภายนอกดังกล่าวแยกต่างหาก

ทางบริษัทอาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้สอดคล้องกับการให้บริการรวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารอื่นๆ

ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผลในการให้สิทธิประโยชน์ผู้ใช้บริการกับท่าน

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ภายใต้เงื่อนไขนโยบายฉบับนี้ มีความจำเป็นสำหรับการให้บริการระบบแก่ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ใช้บริการที่บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูล มีดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับท่าน ได้แก่ ข้อมูลชื่อ-นามสกุล ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน และ ข้อมูลความสนใจที่ท่านอาจมีในการเข้าร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งท่านให้ในบริษัทเพื่อการเปิดใช้บริการระบบ ทั้งนี้ อาจเป็นการให้ข้อมูลในลักษณะที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงของผู้ใช้บริการบุคคลธรรมดาหรือข้อมูลของตัวแทนผู้ดำเนินการแทนนิติบุคคล กรณีผู้ใช้บริการนิติบุคคล โดยหากเป็นกรณีที่ผู้ใช้บริการนิติบุคคลนำส่งข้อมูลตัวแทนผู้ดำเนินการแทนเข้ามาในระบบ บริษัทจะถือว่า ท่านมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้นให้แก่บริษัท

2. ข้อมูลการใช้บริการของท่าน เช่น รายการและรายละเอียดธุรกรรมการติดต่อสื่อสารที่ท่านผู้ใช้บริการอาจมีกับบริษัท รวมถึง ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน รหัสผ่าน ประวัติการทำธุรกรรมต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการดำเนินการผ่านระบบข้อมูลทางเทคนิคในการระบุตัวตน อาทิ หมายเลขระบุตำแหน่งคอมพิวเตอร์ (IP Address) การตั้งค่า และการเชื่อมต่อบราวเซอร์ของอุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการใช้เชื่อมต่อกับระบบของบริษัท และอาจรวมถึงการใช้ Cookies ต่างๆ เพื่อการติดตามพฤติกรรมการใช้งานของท่าน

3. ข้อมูลเพื่อการชำระเงินที่ท่านชำระให้แก่บริษัท ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเลขบัญชีธนาคาร หรือข้อมูลบัตรเครดิตที่ใช้ในการลงทะเบียนการสมัครใช้ระบบ

4. ข้อมูลอื่นที่ท่านอาจให้แก่บริษัท ซึ่งรวมถึงข้อมูลความสนใจที่ท่านอาจให้แก่บริษัท เพื่อประโยชน์ในการจับคู่และนำเสนองานกิจกรรมต่างๆ ที่อาจตรงกับความสนใจของท่านให้ท่านทราบ

5. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ท่านอาจให้แก่บริษัท ระหว่างการติดต่อสื่อสารเพื่อการให้บริการแก่ท่าน หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านอาจให้ยินยอมแก่บริษัทในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

จุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ดังต่อไปนี้:

1. การตรวจสอบคุณสมบัติความเป็นผู้ใช้บริการในระบบเพื่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการที่ท่านอาจมีกับบริษัทตามเงื่อนไขและข้อกำหนดความเป็นผู้ใช้บริการ รวมถึงการตรวจสอบสอบทานธุรกรรมการติดต่อต่างๆ ที่บริษัทอาจมีกับผู้ใช้บริการ

2. การติดต่อกับผู้ใช้บริการแต่ละท่านเพื่อประโยชน์ในการให้บริการสนับสนุนต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึงการติดต่อเพื่อนำเสนอกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทที่อาจมีในฐานระบบที่ตรงกับความต้องการหรือความสนใจที่ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนไว้

3. การสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่บริษัทมีกับท่าน ซึ่งอาจรวมถึงการใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ภายในของบริษัท เพื่อการฝึกอบรมพนักงานและการควบคุมรับประกันคุณภาพโดยเฉพาะส่วนของพนักงานที่รับผิดชอบประสานงานกับลูกค้าผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์ สอบสวน จัดการ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

4. การจัดการตอบรับการสื่อสารที่ท่านติดต่อบริษัท (เช่น เพื่อการตอบคำถาม หรือการจัดการข้อร้องเรียน การใช้บริการ หรือการให้ความคิดเห็นต่างๆ)

5. การวิเคราะห์ความสนใจของท่านเพื่อใช้ในการที่บริษัทจะปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ โดยเฉพาะการออกแบบกระบวนการกลไกการวิเคราะห์และทดสอบต่างๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการและความสนใจของท่านได้มากขึ้น หรือเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างบริษัทและท่าน

6. การป้องกันและตรวจสอบการกระทำที่อาจผิดกฎหมาย หรือผิดเงื่อนไขของการเป็นผู้ใช้บริการ เช่น การป้องกันและการปกป้องสิทธิกรณีการละเมิดเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์การเป็นผู้ใช้บริการ รวมถึงการวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ของบริษัท รวมถึงการใช้สิทธิในการปกป้องต่อสู้สิทธิที่บริษัทอาจมีต่อท่าน แม้ภายหลังการสิ้นสุดสภาพการเป็นผู้ใช้บริการ

7. การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่บริษัทอาจมีและต้องปฏิบัติตาม เช่น หน้าที่ในการจัดทำบัญชีและภาษี หรือหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งกรณีของการประมวลผลข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่ในกฎหมาย บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เท่าที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

ภายใต้เงื่อนไขข้อกำหนดระยะเวลาการเก็บข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทแจ้งให้ท่านผู้ใช้บริการทราบว่าบริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นตลอดระยะเวลาตราบเท่าที่ท่านยังคงผู้ใช้บริการภาพกับทางบริษัท และทั้งนี้ในกรณีการสิ้นสุดการเป็นผู้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อีกเป็นระยะเวลา 1 ปีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในกรณีที่ท่านต้องการขอคืนสิทธิในการใช้ระบบของผู้ใช้บริการ และนอกจากเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกการคืนผู้ใช้บริการภาพของท่านแล้ว บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเป็นระยะเวลา 3 ปี ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการต่อสู้หรือปกป้องสิทธิที่บริษัทอาจมีต่อท่าน โดยเฉพาะส่วนของการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายหรือผิดเงื่อนไขการเป็นผู้ใช้บริการของท่าน

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยหลักการแล้วข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่บริษัทจะได้รับการเก็บเป็นความลับ แต่ในบางกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีความจำเป็นต้องได้รับการเปิดเผยให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาหรือตามกฎหมายที่บริษัทมีต่อท่านหรือผู้ใช้บริการอื่นที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการเป็นผู้ใช้บริการ

1. เปิดเผยให้แก่ผู้ใช้บริการอื่นเท่าที่จำเป็นเพื่อการประสานงานในการจัดกิจกรรมระหว่างกัน ทั้งนี้ กรณีที่ท่านได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ท่านต้องเคารพสิทธิของบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลดังกล่าว โดยต้องไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นนั้นไปดำเนินการใดๆ อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีความเสี่ยงที่จะสร้างความเสียหายอับอายแก่เจ้าของข้อมูลอื่น ทั้งนี้ หากมีความเสียหายใดเกิดขึ้นจากความบกพร่องในการดำเนินการของท่านในส่วนนี้ ท่านยินยอมรับผิดชดใช้ให้แก่บริษัท

2. เปิดเผยผู้ให้บริการภายนอกของบริษัทที่ให้การสนับสนุนบริษัทในการให้บริการแก่ท่าน เช่น ที่ปรึกษา รวมถึงผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการขนส่ง ผู้ให้บริการในการจัดกิจกรรมการทำการตลาดและสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจะส่งต่อและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลดังกล่าวตามขอบวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้และบนพื้นฐานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น รวมถึงจะกำหนดให้มีการจัดทำข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ให้บริการดังกล่าวเพื่อรับประกันการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสม

3. เพื่อความจำเป็นในการปกป้องและต่อสู้สิทธิใดๆ ของบริษัท หรือเพื่อการป้องกันและตรวจสอบลักษณะการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของท่านซึ่งอาจกระทบสิทธิของบุคคลอื่น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผยให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกระบวนการดังกล่าว เช่น ที่ปรึกษากฎหมายหรือทนายความของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทรับประกันจะดำเนินการดังกล่าวเท่าที่จำเป็นด้วยจุดประสงค์ที่จำกัดและชัดเจนเท่านั้น

4. ในกรณีที่บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้บังคับคำพิพากษา หรือคำสั่งของหน่วยงานราชการ บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่หน่วยงานดังกล่าว โดยบริษัทจะดำเนินการเพียงเท่าที่จำเป็นตามหน้าที่ดังกล่าวเท่านั้น

5. บุคคลอื่นใดซึ่งท่านเคยได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้บริษัทสามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ คำรับประกันการดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม บริษัทรับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติภายในเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล เพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะเพื่อความเหมาะสมตามมาตรฐานในอุตสาหกรรมและโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

บริษัทเคารพสิทธิตามกฎหมายของผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในการควบคุมของบริษัท โดยเจ้าของข้อมูลเหล่านั้นสามารถขอใช้สิทธิที่ท่านมีได้ตามเงื่อนไขกำหนดสิทธิที่ระบุไว้ในกฎหมาย ได้แก่ (1) สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (2) สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น (3) สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (4) สิทธิขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็น (5) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือ (6) สิทธิถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลเคยให้ไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทเพื่อดำเนินการขอใช้สิทธิข้างต้นได้ ตามรายละเอียดการติดต่อที่บริษัทแจ้งไว้ โดยบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของท่านให้ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอดังกล่าว

ช่องทางการติดต่อ

อีเมล: Contact@thailandexhibition.com

โทร: 02-815-8360 ต่อ 125 , 02-815-7598