บทความน่าสนใจ
รวมบทความ จาก Admin

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) เวทีนำเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม

บทความโดย : Sirinda
เปิดอ่าน : 2,071

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)

เวทีนำเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม

     หน่วยงานในระบบวิจัยทั่วประเทศ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญทุกท่าน นิสิตนักศึกษา นักเรียน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” เวทีระดับชาติที่นำเสนอ ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เป็นการสร้างสรรค์ สร้างแรงขับเคลื่อนให้เกิดกลไกสนับสนุนและพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เป็นฐานความรู้ไปสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ ระดับประเทศและนานาชาติ ขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงแนวทางการป้องกัน บรรเทา และเยียวยาจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งการเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ โรคอุบัติใหม่ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม โดยกำหนดจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2549 ด้วยความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยปีนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 15

     ภายในงานพบกิจกรรมที่หลากหลาย

 • การประชุม : พบกับการประชุมหลากหลายประเด็นที่สำคัญต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศ ด้วยการวิจัยและนวัตกรรม
 • ภาคนิทรรศการ : พบกับนิทรรศการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็น "พระบิดาแห่งการวิจัยไทย" และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณต่องานวิจัยไทย พร้อมด้วยนิทรรศการผลงานและนวัตกรรม จากหน่วยงานในระบบวิจัยทั่วประเทศหลายร้อยผลงาน

     ThailandExhibition พามาทำรู้จักงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม สามารถลงทะเบียนได้ที่ researchexpo.nrct.go.th และ www.nrct.go.th ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ทางผู้จัดงานมีมาตรในการคัดกรองผู้เข้าร่วมงานอย่างเข้มงวด ปลอดภัย ไร้กังวลเรื่อง COVID-19 โดยการเข้าชมนิทรรศการ จะแบ่งเป็นรอบและจำกัดจำนวน ในการเข้าชม 3 รอบ ดังนี้

 • รอบที่ 1 เวลา 09.00 น. - 11.00 น.
 • รอบที่ 2 เวลา 12.00 น. - 14.00 น.
 • รอบที่ 3 เวลา 15.00 น. - 17.00 น.

(ผู้ที่เคยลงทะเบียนในปีที่ผ่านมา สามารถใช้ Username และ Password เดิมในการเข้าระบบลงทะเบียน ของดการลงทะเบียนหน้างานและ Walk In ทุกกรณี) และการเข้าร่วมงานสัมมนาและการชมนิทรรศการ รูปแบบ Online ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ผู้จัดงานจัดทำขึ้นเพื่อรองรับการรับชมจากสถานที่ต่าง ๆ


Highlight Zone ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563

 • การจัดกิจกรรมมอบรางวัล มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020 Award) : กิจกรรมการมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่นำเสนอนิทรรศการวิจัยได้อย่างมีความโดดเด่นและมีคุณภาพ
 • กิจกรรมประกวดนวัตกรรม สายอุดมศึกษา 2563 : เป็นการส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาในทุกระดับจากสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้บ่มเพาะความรู้ และแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรม ได้นำเสนอผลงานนวัตกรรมและประกวดแข่งขัน

 • Thailand Research Expo : Symposium 2020 การส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยในสาขาวิชาการต่าง ๆ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ต่อผู้สนใจและผู้ใช้ประโยชน์ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพของการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาวิชาการในประเด็นสำคัญอื่น ๆ

     การนำเสนอผลงานวิชาการใน 6 กลุ่มเรื่อง

 1. การวิจัยด้านการแพทย์ และสาธารณสุข ครอบคลุมงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์ เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล ระบบโลจิสติกส์ การบริการมูลค่าสูง (การท่องเที่ยว) และพลังงาน
 2. การวิจัยด้านสังคม ความมั่นคง พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับสังคมสูงวัยและสังคมไทยศตวรรษที่ 21 คนไทยในศตวรรษที่ 21 สุขภาพและคุณภาพชีวิต การบริหารจัดการน้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม การกระจาย ความเจริญและเมืองน่าอยู่
 3. การวิจัยด้านการศึกษา ครอบคลุมงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับการเกษตรสมัยใหม่ การพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องจักรกลทางการเกษตร เทคโนโลยีติดตามและคาดการณ์ปริมาณและคุณภาพผลผลิต เทคโนโลยีเซนเซอร์และโรงเรือนอัจฉริยะ
 4. การวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ครอบคลุมงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับยุทโธปกรณ์/เทคโนโลยีป้องกันประเทศ องค์ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และรับมือการก่อการร้ายและภัยคุกคามต่าง ๆ เทคโนโลยีเพื่อการตรวจเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ช่วยเหลือ และบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะต่าง ๆ
 5. การวิจัยด้านการเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ ครอบคลุมงานวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
 6. การวิจัยด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเริ่มต้น ครอบคลุมงานวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

     

 • การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้า จากผลผลิตจากภาคเอกชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น : พื้นที่เพื่อการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทีได้จากโครงการในพระราชดำริ ผลงานวิจัย และภูมิปัญญาท้องถิ่น แก่ผู้เข้าชมงาน เป็นการสร้างบรรยากาศในงานให้มีความหลากหลาย
 • Highlight Stage : เวทีหลักที่ใช้เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่มีความพร้อมใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชุมชน/องค์กร/พาณิชย์ ที่มีรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย โดยการกำหนดประเด็นเฉพาะและมีพิธีกรมืออาชีพเป็นผู้ดำเนินการ
 • กิจกรรมการให้คําปรึกษาเรื่องการวิจัย (Research Clinic)


Theme ของการนำเสนอผลงาน

     งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้
     ครอบคลุมงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับ

 • การสร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ
 • การผลิตกำลังคนรัดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
 • การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่อนาคต (Al for All)
 • การส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
 • การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยที่สำคัญ

     งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
     ครอบคลุมงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับ

 • โจทย์ท้าทายด้านทรพยากร สิ่งแวดล้อม พลังงาน เกษตร และอาหาร
 • สังคมสูงวัย
 • สังคมคุณภาพและมั่นคง

     งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
     ครอบคลุมงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับ

 • การยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ
 • การสร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม
 • โครงสร้างพื้นฐานทางคุณและบริการ
 • เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล
 • ระบบโลจิสติกส์
 • การบริการมูลค่าสูง (การท่องเที่ยว)

     งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
     ครอบคลุมงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับ

 • นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
 • การขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ
 • เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ

     งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน BCG Economy Model
     ครอบคลุมงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับ

 • เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ที่เน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง
 • เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เป็นการนำทรัพยากรหรือวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ให้เกิดแระโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุด หรือลดปริมาณของเสียให้น้อยลงหรือเท่ากับศูนย์ การนำวัสดุเหลือทิ้งมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งช่วยลดขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ที่มุ่งแก้ไขปัญหามลพิษ ลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน


พบกับการประชุมหลากหลายประเด็นมากกว่า 100 หัวข้อเรื่อง

วันที่ 2 สิงหาคม 2563

 

วันที่ 3 สิงหาคม 2563

วันที่ 4 สิงหาคม 2563

วันที่ 5 สิงหาคม 2563

วันที่ 6 สิงหาคม 2563

     แล้วพบกันที่งาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) วันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ อย่าลืมลงทะเบียนก่อนเข้างาน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ทาง researchexpo.nrct.go.th และ www.nrct.go.th สอบถามเพิ่มเติม Call Center 097-061-6019, 097-061-5231 หรือทางเว็บไซต์ researchexpo.nrct.go.th


ขอขอบคุณรูปภาพและข้อมูลจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ติดตามงานแสดงสินค้า อีเว้นท์ โปรโมชั่น www.thailandexhibition.com / Facebook : ThailandExhibition / twitter : ThailandExhibition / IG : thailandexhibition เที่ยวไป กินไป กับไทยแลนด์

บทความโดย : Sirinda

Information Partner
 • Ayutthaya city park
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • Future Park
 • JJ Mall
 • ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Bangkae
 • Seacon Square
 • TCEB
 • TEA
 • THE BERKELEY HOTEL PRATUNAM
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit