งานแสดงสินค้า
รายชื่องานแสดงสินค้า ทั่วไทย

งานมหกรรมแสดงสินค้าเทศกาลลอยกระทง ไชน่า - อาเซียน 2012 

อัพเดทเมื่อ : 7 พฤศจิกายน 2555 16:37:51
เปิดชม : 3,825
 • วันที่จัดเเสดง :
  23 - 29 พฤศจิกายน 2555
  งานสิ้นสุดเเล้ว
 • เวลา :
  17:00 - 23:00 น.
 • สถานที่ :
   
 • ประเภทงาน :
  อาหาร,เครื่องดื่ม
 • จัดโดย :
   
 • รายละเอียด
 • ข่าวความเคลื่อนไหว
 • โปรโมชั่นในงาน
 • ภาพบรรยากาศ

 

ศูนย์ประสานงานสินค้าไทยภาคเหนือ (Northern Thai Product Center: NTPC) ร่วมกับ บจก. กาแลไนท์บาร์ซาร์  กลุ่มทีซีซีแคปปิตอลแลนด์ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัด ก าหนดจัดงาน “มหกรรมแสดงสินค้าเทศกาลลอยกระทง ไชน่า-อาเซียน 2012” ระหว่างวันที่ 23 - 29 พฤศจิกายน 2555  เวลา 17.00 – 23.00 น. ณ กาแลไนท์บาร์ซาร์ ไนท์บาร์ซาร์ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการตลาดให้แก่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมต่าง ๆ ของล้านนาและกลุ่มประเทศ AEC  ให้เป็นที่รู้จัก โดยภายในงานประกอบ  ด้วยกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม  อุตสาหกรรมด้านอาหาร  ของใช้      ภายในบ้าน  ของใช้ของตกแต่งบ้าน สินค้าไอที และผลิตภัณฑ์ OTOP / SMEs  จากกลุ่มประเทศ AEC จ านวนกว่า 200 คูหา  การแสดงทางวัฒนธรรมทางล้านนาและ กลุ่มประเทศ GMS/AEC การประกวดนางนพมาศนานาชาติ  
 
โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน จ านวน  8,000 บาท / คูหา (ขนาด 3 x 2 เมตร) ดังนี้  
ผนัง 3 ด้าน โต๊ะ 1 ตัว 
เก้าอี้ 2 ตัว
ไฟให้แสงสว่าง 1 ดวง จุดเชื่อมต่อไปฟ้า 1 จุด
ป้ายแสดงชื่อร้านค้า 1 จุด 
 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมงาน ดั ง ก ล่ า ว ส า ม า ร ถ ติ ด ต่ อ ข อ รั บ ใ บ ส มั ค ร ที่ ส า นั ก ง า น ฯ  ห รื อ   ด า ว น์ โ ห ล ด ที่ www.moc.go.th/chiangmai หัวข้อข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ชื่อเรื่อง “มหกรรมแสดงสินค้าเ ท ศ ก า ล ล อ ย ก ร ะ ท ง ไ ช น่ า -อ า เ ซี ย น 2 0 1 2 ” สื่ อ สั ง ค ม อ อ น ไ ล น์ www.facebook.com/oca.chiangmai หรือ www.twitter.com/OCAChiangmai พร้อมจัดส่งโดยตรงไปยัง ศูนย์ประสานงานสินค้าไทยภาคเหนือ (Northern Thai Product Center: NTPC)     ด่วนจำนวนจ ากัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-5380-8288, 08-5107-9288 อีเมล์ nthc_camt@hotmail.com
ความคิดเห็นงานเเละสอบถาม :
งานมหกรรมแสดงสินค้าเทศกาลลอยกระทง ไชน่า - อาเซียน 2012
กรอกความเห็นของท่าน
งานในหมวดหมู่เดียวกัน
Translate to :


Information Partner
 • Ayutthaya city park
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • Future Park
 • JJ Mall
 • ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Bangkae
 • Seacon Square
 • TCEB
 • TEA
 • THE BERKELEY HOTEL PRATUNAM
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit