ศูนย์การค้า เสนา เฟสท์

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
02-8636181-2
0-2541-5164
hr@senadevelopment.com
http://www.facebook.com/SENAfestMall