เซ็นทรัล ชลบุรี

เลขที่ 55/88 - 89 , 55/91 หมู่ 1 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี 20000 

033-003-333
037-641-886/033-003-179