Haiphong International Exhibition Center

ĐT353, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng, เวียดนาม