ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ 02 142 2233
โทรสาร. 0-2143-8889
https://www.facebook.com/govcomplex.th/timeline