สามย่านมิตรทาวน์

944 1 ถนนพระรามที่ 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
02-219-1545
https://www.facebook.com/SAMYANMITRTOWN/