เซ็นทรัล ลาดพร้าว

เลขที่ 1693 ถ.พลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
(0)2793-6000
(0)2541-1341