กระทรวงพลังงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงาน อาคาร B ชั้น 3 ศูนย์ Energy Complex 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์: 0-2140-6000