สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย วช. 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
0 2579 2288, 0 2561 2445 ต่อ 516, 530, 539, 551
0 2579 2288
contact@nrct.go.th
https://www.facebook.com/pages/Inventors-Day/206303106089883