บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ ชั้น 30-33 ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
+ 662 264 5555 CPN Call Center +662 635 1111
https://www.facebook.com/CentralWorld