กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เลขที่ 120 ม.3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210
02-141-6747
02-143-8019
PR@MICT.MAIL.GO.TH