กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2175 แขวงลาดยาว เขตจัตุจักร, Bangkok, Thailand 10900
02-558-7924-26
oa_silk@moac.go.th, qsds@qsds.go.th
https://www.facebook.com/qsds.th