กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6, เขตราชเทวี กรุงเทพฯ, 10400
02-202-4414-18 , 02-202-4511
02-354-3299
webmaster@dip.go.th