สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย

 สายส่งเสริม สำนักงาน คปภ. 22/79 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท์ 0-2515-3995-9 หรือ สายด่วนประกันภัย 1186
 
0-2515-3995-9