บริษัท เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ 444 ถ. พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
(66) 2620-7120
marketing@mbk-center.co.th