สภากาชาดไทย

เลขที่ 1873 ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน , 10330
Call center 1664
http://www.facebook.com/ThaiRedCross ,