ข่าวงานเเสดงสินค้า
ความเคลื่อนไหว,ไฮไลท์ ,
โปรโมชั่นในงาน
ข่าวความเคลื่อนไหวของงาน
Motor Show 2012
วันจัดเเสดง :
28 มีนาคม - 8 เมษายน 2555
สถานที่ :
IMPACT เมืองทองธานี

คืนเงินรถคันแรก เท่าไร? เมื่อไร? อย่างไร?

อัพเดทเมื่อ : 29 มีนาคม 2555 15:28:49
เปิดอ่าน : 42335

คืนเงินรถคันแรก เท่าไร? เมื่อไร? อย่างไร?

ทุกเรื่อง ที่คนอยากซื้อรถ ต้องรู้ !

หลังจากรัฐบาลชุดใหม่ อนุมัติโครงการชดเชยเงินคืน สำหรับการซื้อรถยนต์คันแรก สร้างความตื่นตัวให้คนอยากมีรถทั่วไป แต่เนื่องจากกฎเกณฑ์ต่างๆ ค่อนข้างสับสน "ฟอร์มูลา" จึงขออาสาไข ทุกข้อสงสัย เกี่ยวกับโครงการนี้ รัฐนำเงินจากไหนมาให้เรา ? โครงการดังกล่าว จะนำเงินภาษีสรรพสามิตที่เรียกเก็บจากบริษัทรถยนต์นั่นแหละ มาคืนให้แก่ผู้ซื้อ คันละไม่เกิน 100,000 บาท ในราคารถยนต์ที่ซื้อไป เราต้องจ่ายภาษีสรรพสามิตเท่าไร ? "ฟอร์มูลา" มีคำตอบ 

ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ คำนวณจากอะไร ? โครงสร้างการคิดอัตราภาษีรถยนต์ในประเทศไทยนั้นมี 2 แบบ ได้แก่ รถที่นำเข้าสำเร็จรูปจากต่างประเทศ กับรถที่ผลิตในประเทศไทย แล้วรถที่ผลิตในประเทศ 1 คัน ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง ไปดูกัน อากรขาเข้า จะถูกจัดเก็บตามอัตราที่กรมศุลกากรกำหนด โดยขึ้นอยู่กับชนิดหรือพิกัดของชิ้นส่วนนั้น ซึ่งจะอยู่ประมาณ 30 % ของราคารถ (ถ้าใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศทั้งหมดก็จะไม่เสียภาษีในส่วนนี้) ภาษีสรรพสามิต แนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์หน้าโรงงานที่เรียกว่า เนทแบค (NET BACK) หรือภาษีย้อนกลับ จะดูจากราคาขายปลีกรถยนต์เป็นหลัก โดยกำหนดไว้ 76 % ของราคาขายปลีกรถยนต์เป็นราคาหน้าโรงงาน เพื่อใช้เป็นตัวตั้งในการคำนวณเสียภาษีสรรพสามิต ถ้าผู้ประกอบการเสียต่ำกว่าอัตราดังกล่าว ต้องกลับไปปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด แต่หากยื่นมาเกินก็ให้ถืออัตราที่ชำระแล้ว เป็นราคาต้นทุนขายหน้าโรงงานต่อไป การพิจารณาราคาหน้าโรงงาน กรมสรรพสามิตได้ระบุชัดเจน ว่าต้องมีชิ้นส่วนที่ใช้งานได้ตามปกติ เช่น แบทเตอรี เครื่องปรับอากาศ วิทยุ ล้ออะไหล่ และเครื่องมือประจำรถพร้อมแม่แรง ประกอบอยู่ด้วย ภาษีมหาดไทย คิดที่อัตรา 10 % ของภาษีสรรพสามิต เพื่อส่งให้กระทรวงมหาดไทย 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมสรรพากรเป็นผู้จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หรือภาษีรวมของรถที่ผลิตในประเทศจะมีมูลค่าประมาณ 40-70 % ของราคาขายปลีก ซึ่งจะขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องยนต์ ยิ่งปริมาตรกระบอกสูบมาก มูลค่าภาษีก็สูงตาม 

สมมติให้รถที่ผลิตในประเทศขนาดไม่เกิน 1,800 ซีซี มีราคาขาย 700,000 บาท ก็หมายความว่า รัฐต้องเรียกเก็บภาษีในส่วนนี้ ประมาณ 280,000-300,000 แสนบาท/คัน เพราะฉะนั้นการลดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต จึงเป็นวิธีหนึ่งที่ภาครัฐสามารถคืนเงินกลับคืนให้ประชาชนที่ซื้อรถได้ 

ภาษีสรรพสามิต = มูลค่าxอัตราภาษีสรรพสามิต 

= (ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม+ภาษีสรรพสามิต+อัตราภาษีมหาดไทย)x อัตราภาษีสรรพสามิต 

= ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรมxอัตราภาษีสรรพสามิต 1-(1.1x อัตราภาษีสรรพสามิต) 

เงื่อนไขโครงการนี้ มีอะไรบ้าง ? รถยนต์คันแรกในชีวิต ผู้ซื้อรถ ต้องไม่เคยมีชื่อเป็นเจ้าของรถยนต์คันใดมาก่อน นับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2554 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

ราคาไม่เกินล้านบาท รถยนต์ที่ต้องการซื้อ ต้องมีราคาขายต่อคันไม่เกิน 1,000,000 บาท/คัน เครื่องยนต์ไม่เกิน 1,500 ซีซี ประเภทรถยนต์นั่งต้องมีขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ซีซี ส่วนรถกระบะไม่จำกัดซีซี ไม่รวมรถประเภท SUV และ MPV 

ผลิตในประเทศเท่านั้น ต้องเป็นรถยนต์ที่ผลิตขึ้นในประเทศ ไม่รวมถึงรถยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนนำเข้าใช้แล้วจากต่างประเทศ (รถยนต์จดประกอบ) 

ได้คืนไม่เกินแสนบาท ได้รับเชคคืนเงินเท่ากับค่าภาษีที่จ่ายตามจริง แต่ต้องไม่เกิน 100,000 บาท/คัน อายุครบ 21 ปี ผู้ที่ต้องการซื้อจะต้องมีอายุตั้งแต่ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

ครอบครองเกิน 5 ปี ** ผู้ซื้อต้องครอบครองรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยไม่สามารถขาย หรือเปลี่ยนผู้ครอบครองได้ ครบปี คืนแน่ * การคืนเงินนั้น รัฐจะคืนให้เมื่อครอบครองรถยนต์ครบ 1 ปีไปแล้ว โดยจะจ่ายเป็นเชคทีเดียวทั้งหมด (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป) 

* ผู้ซื้อที่ได้รับคืนเงินเมื่อครอบครองรถยนต์ไปแล้ว 1 ปี และอยู่ระหว่างการครอบครองรถไม่น้อยกว่า 5 ปี หากกระทำผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งที่ระบุไว้ในคำขอเงินคืน และเงื่อนไขสำหรับรถยนต์คันแรก ผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องนำเงินที่ได้รับไปส่งคืนทางราชการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

** ห้ามโอนภายใน 5 ปี กรณีผู้ซื้อรถ (ผ่อน) ผิดนัดไม่สามารถผ่อนชำระต่อได้ ไฟแนนศ์สามารถยื่นเรื่องให้กรมสรรพสามิตตรวจสอบ ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่ ถ้าพิสูจน์ได้ว่าผู้ซื้อรถผิดนัดไม่ผ่อนชำระต่อจริง ก็จะแก้เงื่อนไขกรณีห้ามโอนภายใน 5 ปี ให้สามารถนำรถไปขายทอดตลาดได้ และจะเรียกเงินภาษีจากผู้ที่ซื้อรถไปแล้ว แต่ไม่สามารถผ่อนต่อได้ คืนกลับให้กรมสรรพสามิตเท่ากับจำนวนที่ได้รับไป 

เอกสารที่ใช้ยื่นเพื่อขอเงินคืน 

1. แบบคำขอคืนเงินและเงื่อนไขสำหรับรถยนต์คันแรก 

2. สำเนาบัตรประชาชน 

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 

4. สำเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อ (ในกรณีเช่าซื้อ) 

5. สำเนาคู่มือจดทะเบียน 

6. หนังสือยินยอมสละสิทธิ์การโอน ภายใน 5 ปี 

7. หลักฐานการซื้อขายรถยนต์ *** เอกสารข้อ 1 และ 6 สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ www.excise.go.th ได้แล้ววันนี้ 

ซื้อรถแล้ว ต้องทำอย่างไร ? 

หลังจากได้รถสมใจแล้ว ก็อย่าลืมยื่นคำขอคืนเงินด้วย โดยสามารถยื่นขอได้ 2 ช่องทางด้วยกัน คือ ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาทั่วประเทศ หรือยื่นผ่านเวบไซท์ www.excise.go.th แต่มีเงื่อนไขนิดหน่อย คือ ต้องส่งเอกสารฉบับจริงให้กับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพสามิตที่สาขาทั่วประเทศ ที่ตนแจ้งความประสงค์ไว้เสียก่อน 

ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือเปลี่ยนห้างหุ้นส่วนจำกัดเช่าซื้อ รีไฟแนนศ์ (REFINANCE) ให้ผู้ซื้อแจ้งไปที่ทางสำนักงานสรรพสามิต ที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ก่อนหน้านี้ได้เลย ส่วนเรื่องการขอรับเงินคืนก็เช่นกัน สามารถระบุสถานที่ที่ต้องการจัดส่งเชคได้เลยทั่วประเทศ โดยจะได้เงินหลังจากครอบครองรถเกิน 1 ปี หากมีข้อสงสัยอื่นๆ ที่ไม่เข้าใจ สามารถสอบถามได้ที่สายด่วน 1713 หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ทั่วประเทศ โทร. 0-2241-4778 

5 คำถาม ที่ถามบ่อย ? 

1. ถ้าซื้อรถเงินสด จะได้สิทธิ์คืนเงินหรือไม่ ? ตอบ ได้ จะได้คืนเป็นเชคจากกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด เมื่อครอบครองรถครบ 1 ปี (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป) 

2. ถ้าจองรถภายในกำหนด แต่รถกลับได้หลังกำหนด (31 ธันวาคม 2555) กรณีนี้ ยังสามารถรับสิทธิ์รถคันแรกอยู่หรือไม่ ? ตอบ ยังสามารถรับสิทธิ์นี้ได้ เนื่องจากเอกสารการจองรถ สามารถใช้เป็นหลักฐานการซื้อ/ขายรถยนต์ได้ 

3. การคืนเงิน รัฐจะคืนครั้งเดียว หรือจะแบ่งชำระ ? ตอบ ครั้งเดียว หลังจากครอบครองรถเป็นเวลา 1 ปี 

4. คนที่มีสิทธิ์ในโครงการนี้ เฉพาะคนที่เสียภาษีให้รัฐบาลใช่หรือไม่ ? ตอบ ไม่ใช่ ทุกคนในประเทศไทยที่อายุเกิน 21 ปีบริบูรณ์ และซื้อรถยนต์เป็นคันแรกในชีวิต ได้สิทธิ์หมด 

5. มีการอนุโลมให้แก่ผู้ที่ซื้อรถยนต์ก่อนปี 2549 (เนื่องจากมีการบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์แค่ปี 2549-ปัจจุบัน) ให้สามารถรับสิทธิ์ได้ จริงหรือไม่ ? ตอบ ไม่จริง ผู้มีสิทธิ์ได้รับคืนเงินต้องซื้อตั้งแต่ 16 กันยายน 2554-วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่านั้น ในกรณีที่ซื้อรถก่อนปี 2549 ไปแล้ว ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ หากตรวจสอบได้ว่าผิดเงื่อนไขจริง จะต้องคืนเงินให้รัฐ ตามที่ได้รับทั้งหมด 6 ยี่ห้อ 74 รุ่น ที่เข้าร่วม ! 

ลำดับ ประเภทรถยนต์ ยี่ห้อ รุ่น รหัสรุ่น จำนวน(รุ่น) ขนาด(ซีซี) เงินคืนโดยประมาณ (บาท) 

1 รถยนต์นั่ง เชฟโรเลต์ อาวีโอ LS WHITE METALLIC(MT),LS WHITE METALLIC(AT) 2 1,400 100,000 

2 รถยนต์นั่ง เชฟโรเลต์ อาวีโอ BASE (MT) (E20), BASE (AT) (E20) 2 1,400 100,000 

3 รถยนต์นั่ง เชฟโรเลต์ อาวีโอ LS (E20) (MT), LS (E20)(AT) 2 1,400 100,000 

4 รถยนต์นั่ง เชฟโรเลต์ อาวีโอ LSX (E20) (AT) 1 1,400 100,000

5 รถยนต์นั่ง ฟอร์ด ฟิเอสตา 4DR 1.4L (MT) STYLE, 4DR 1.4L (AT) STYLE 2 1,400 100,000 

6 รถยนต์นั่ง ฟอร์ด ฟิเอสตา 5DR 1.4L (AT) STYLE 1 1,400 100,000

7 รถยนต์นั่ง ฮอนดา บรีโอ V (MT), V (AT) 2 1,200 (70,000),(67,000)

8 รถยนต์นั่ง ฮอนดา บรีโอ S (MT) 1 1,200 64,000

9 รถยนต์นั่ง ฮอนดา ซิที S (MT), S (AT) 2 1,500 100,000

10 รถยนต์นั่ง ฮอนดา ซิที V (AT), V (AT), (SRS) 2 1,500 100,000

11 รถยนต์นั่ง ฮอนดา ซิที SV (AT), (SRS) 1 1,500 100,000

12 รถยนต์นั่ง ฮอนดา แจซซ์ S (MT), S (AT) 2 1,500 100,000

13 รถยนต์นั่ง ฮอนดา แจซซ์ V (AT), (SRS) 1 1,500 100,000

14 รถยนต์นั่ง ฮอนดา แจซซ์ SV (AT), (SRS) 1 1,500 100,000

15 รถยนต์นั่ง มาซดา 2 GROOVE SPORTS(MT), GROOVE SPORTS(AT) 2 1,500 100,000 

16 รถยนต์นั่ง มาซดา 2 SPIRIT SPORTS(AT), SPIRIT SPORTS (AT), NAVI 2 1,500 100,000 

17 รถยนต์นั่ง มาซดา 2 MAXX SPORTS(AT), MAXX SPORTS (AT), NAVI 2 1,500 100,000 

18 รถยนต์นั่ง มาซดา 2 GROOVE(MT), GROOVE (AT) 2 1,500 100,000 

19 รถยนต์นั่ง มาซดา 2 SPIRIT (AT), SPIRI (AT) GENETIC 2 1,500 100,000 

20 รถยนต์นั่ง มาซดา 2 MAXX (AT), MAXX (AT) GENETIC 2 1,500 100,000 

21 รถยนต์นั่ง มาซดา 2 SPORTS GROOVE(MT), SPORTS GROOVE (AT) 2 1,500 100,000 

22 รถยนต์นั่ง มาซดา 2 SPORTS SPIRIT (AT) 1 1,500 100,000 

23 รถยนต์นั่ง มาซดา 2 SPORTS MAXX (AT) 1 1,500 100,000 

24 รถยนต์นั่ง มาซดา 2 ELEGANCE GROOVE(MT), ELEGANCE GROOVE (AT) 2 1,500 100,000 

25 รถยนต์นั่ง มาซดา 2 ELEGANCE SPIRIT (AT) 1 1,500 100,000 

26 รถยนต์นั่ง มาซดา 2 ELEGANCE MAXX (AT) 1 1,500 100,000 

27 รถยนต์นั่ง นิสสัน มาร์ช S (MT) 1 1,200 54,000 

28 รถยนต์นั่ง นิสสัน มาร์ช E (MT), E (AT) 2 1,200 61,000 

29 รถยนต์นั่ง นิสสัน มาร์ช EL (AT), EL (AT) SPORTS VERSION 2 1,200 (70,000), (73,000) 

30 รถยนต์นั่ง นิสสัน มาร์ช V (AT) 1 1,200 72,000 

31 รถยนต์นั่ง นิสสัน มาร์ช VL (AT), VL (AT), SPORTS VERSION 2 1,200 (77,000),(80,000)

32 รถยนต์นั่ง โตโยตา วีออส J (MT) GRAY, J (AT)GRAY, J (AT) GRAY (ABS) 3 1,500 100,000 

33 รถยนต์นั่ง โตโยตา วีออส E (MT) GRAY, E (AT)GRAY, E SAFETY (AT) GRAY 3 1,500 100,000 

34 รถยนต์นั่ง โตโยตา วีออส E (MT) IVORY, E (AT)IVORY, E SAFETY (AT) IVORY 3 1,500 100,000 

35 รถยนต์นั่ง โตโยตา วีออส G (AT) GRAY, G LTD(AT) GRAY 2 1,500 100,000 

36 รถยนต์นั่ง โตโยตา วีออส VIOS G(AT) IVORY, G LTD (AT) IVORY 2 1,500 100,000 

37 รถยนต์นั่ง โตโยตา วีออส TRD SPORTIVO 1 1,500 100,000 

38 รถยนต์นั่ง โตโยตา ยารีส J (MT), J (AT) 2 1.500 100,000 

39 รถยนต์นั่ง โตโยตา ยารีส E (MT), E (AT), E (AT) LIMITED 3 1.500 100,000 

40 รถยนต์นั่ง โตโยตา ยารีส G (AT), G (AT) 2 1.500 100,000 

41 รถยนต์นั่ง โตโยตา ยารีส S (AT) LIMITED 1 1.500 100,000 

42 รถยนต์นั่ง โตโยตา ยารีส ACE (WHITE-RED), ACE (WHITE-BLACK) 2 1.500 100,000 *** ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2554 โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดยี่ห้อ รุ่นรถ และจำนวนเงินที่มีสิทธิ์ได้รับคืนเงินทาง www.exise.go.th 

"ฟอร์มูลา" ขอบอกก่อนว่า เงื่อนไขและกฎเกณฑ์ต่างๆ เป็นข้อมูลถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 เท่านั้น ผู้อ่านต้องอัพเดทข่าวสารล่าสุด ก่อนตัดสินใจ ! 

ความคิดเห็นบางส่วน จากมาตรการนี้ 

1. พิชญา จันทรสาขา อาชีพ พนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง อายุ 25 ปี "ที่ทำงานไกลจากที่บ้านพอสมควรค่ะ เลยต้องตื่นตี 5 เกือบทุกเช้า ต่อรถอีก 3-4 ต่อ กว่าจะถึงที่ทำงาน ส่วนตัวก็คิดอยากมีรถสักคัน จะได้ไปทำงานสะดวกหน่อย พอรัฐบาลมีโครงการรถคันแรกนี้ จึงตัดสินใจได้ไม่ยากค่ะ" 

2. จุฬวิทย์ หมื่นไธสง อาชีพ ลูกจ้างหน่วยงานราชการ อายุ 30 ปี "ผมใช้รถมอเตอร์ไซค์อยู่ครับ ขี่ไปทำงานทุกวัน วันไหนฝนตกก็ลำบากหน่อย เคยคิดที่จะซื้อรถยนต์แต่ติดที่ราคามันสูงอยู่ โครงการนี้สนับสนุนรถคันแรกก็จริง แต่ติดที่ต้องเป็นรถใหม่เท่านั้น ผมมีกำลังไม่พอ ขอใช้คันเดิมต่อไปดีกว่าครับ ไม่อยากเป็นหนี้แล้ว !” 

3. สืบยศ สุวรรณหงษ์ อาชีพ พิธีกรรายการCARNATOMY อายุ 22 ปี 

"ผมเป็นพิธีกรรายการทีวี ทำงานไม่ค่อยเป็นเวลา ออกต่างจังหวัดก็บ่อย อยากได้รถใหม่สักคัน(ไม่ชอบรถมือสอง กลัวซ่อม) โครงการนี้กระตุ้นให้ผม ตัดสินใจจองไปแล้ว ส่วนเงินคืนจะเก็บไว้เป็นค่าน้ำมันครับ"

Translate to :

Information Partner
 • Ayutthaya city park
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • Future Park
 • JJ Mall
 • ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Bangkae
 • Seacon Square
 • TEA
 • TCEB
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit