มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม

๒๕/๒๕ หมู่ ๕ ถนนพุทธมณฑล สาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
๐-๒๓๕๔-๐๙๙๙, ๐-๒๘๔๙-๖๐๐๐
๐-๒๘๔๙-๖๒๑๑, ๐๒-๘๔๙-๖๒๑๑