อีเวนท์ 77 จังหวัด
งานอีเวนต์ ,เทศการ ,งานประจำปี

ของ(คณะ)ราษฎร

อัพเดทเมื่อ : 20 มิถุนายน 2561 10:23:53
เปิดชม : 126
 • จัดเเสดงวันที่ :
  24 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม 2561
 • ประเภทงาน :
  นิทรรศการ/งานศิลปะ/วัฒนธรรม
 • สถานที่ :
  คาร์เทล อาร์ตสเปซ (Cartel Artspace)
 • จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
ของ(คณะ)ราษฎร
 
ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2561 - 19 กรกฎาคม 2561
ณ คาร์เทล อาร์ตสเปซ (Cartel Artspace)
 

     ของ(คณะ)ราษฎร ภันทารักส์ ชาตรี ประกิตนนทการ และ กิตติมา จารีประสิทธิ์ 24 มิถุนายน - 19 กรกดาคม พ.ส. 2561 น คาร์เทล อาร์ตสเปซ (Cartel Artspace) 17.30 น สนทนาเรื่อง “ดีไซน์+คัลเจอร์ สิ่งของวัตถุยุคคนะราสดร” โดย ชาตรี ประกิตนนทการ และ ประชา สุวีรานนท์ เปิดตัว “เกมส์การ์ด ของ(คณะ)ราษฎร” ผู้เขียน ชาตรี ประกิตนนทการ, กิตติมา จารีประสิทธิ์, ณภัค เสรีรักษ์, และ กษมาพร แสงสุระธรรม
 
     Cartel Artspace และ Waiting You Curator Lab ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานเปิดนิทรรสการ “ของ(คณะ)ราษฎร” นิทรรสการรวบรวมวัตถุ งานสิลปะ และงานออกแบบที่ได้รับอิทธิพลทางแนวคิดและอุดมการน์ทางการเมืองจากกลุ่มคนะราสดร คัดสันโดย ชาตรี ประกิตนนทการ และ กิตติมา จารีประสิทธิ์ ไนวันอาทิดที่ 24 มิถุนายน พ.ส. 2561 พร้อมทั้งร่วมสนทนาเกี่ยวกับงานสิลปะและงานออกแบบไนยุคคนะราสดรกับ ชาตรี ประกิตนนทการ และ ประชา สุวีรานนท์ ไนเวลา 17.30 น. น Cartel Artspace ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 22
 
     การปติวัติ 2475 โดย “คนะราสดร” นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอันถือเปนหมุดหมายสำคันของประวัติสาตรการเมืองการปกครอง และเปนจุดเริ่มต้นของระบอบประชาธิปตัยไทย ตลอดช่วงระยะเวลาอั้นสั้นเพียง 15 ปี (พ.ส. 2475-2490) คนะราสดรส้างและเสนอนโยบายสำคันที่ได้รื้อถอนความคิดและวิถีปติบัติที่มีมาแต่เดิมพายไต้ทรรสนะที่จะนำพาประเทสไปสู่ความก้าวหน้าและความเปนสมัยไหม่ไนหลาย ๆ ด้าน ผ่านแนวคิด “รัถธัมนูญนิยม” และ “หลักหกประการ” อันประกอบไปด้วย เอกราช, ปลอดภัย, เสถกิจ, เสมอภาค, เสรีภาพ, และ การสึกสา แนวคิดและอุดมการน์ดังกล่าวนี้ปรากดไนรูปแบบของผลงานสิลปะ งานออกแบบ และงานสถาปัตยกัม ซึ่งส่งผลไห้ผลงานเชิงสิลปวัธนธัมไนยุคสมัยนี้มีรูปแบบฉเพาะตัว สท้อนภาพลักสน์แห่งสามัญชน ความเสมอภาค และความทันสมัย จนเกิดเปน (สิลปะ) ไทยไหม่ไนแบบของคนะราสดร หรือที่เรียกได้ว่าเปน “สิลปะคนะราสดร” อันหมายถึง รูปแบบทางสิลปะที่เสนอภาพลักสน์แห่งสามันชน ความเสมอภาค และความทันสมัย
 
     แนวคิดที่สแดงถึงความเปน “ประชาธิปตัย” ด้านหนึ่งเปนสัญลักสน์ของความก้าวหน้าและทันสมัย มีส่วนไนการส้างกระแสของการผลิตวัตถุสิ่งของต่างๆ เพื่อสท้อนสัญลักสน์และคุนค่าดังกล่าว ครอบคลุมตั้งแต่สิ่งของทั่วไปไนชีวิดประจำวัน เช่น โอ่งน้ำ ขัน กระดุม ไปจนถึงสิ่งก่อส้างจากรัถ เช่น ถานเสาธง อนุสาวรีย์ สถาปัตยกัม แม้กระทั่งสิ่งของเครื่องไช้ทางสาสนา เช่น ธัมาสน์ หน้าบัน และถานวางตาลปัตร เปนต้น
 
     นิทรรสการนี้ต้องการนำเสนอแนวคิดและนโยบายของคนะราสดรผ่านการสึกสาวัตถุสิ่งของที่กระจัดกระจายหยู่ทั่วประเทส เพื่อทำความเข้าไจความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงประเทส ทั้งที่สำเร็ดจนกลายเปนรากถานและไช้หย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และที่ไม่สำเร็ดด้วยประการทั้งปวง
 
     วัตถุเหล่านี้จึงเปรียบเหมือนพยานหลักถานทางวัธนธัมจากยุคสมัยของคนะราสดรที่ยังคงหลงเหลือหยู่ไห้ได้พิจารนาถึงความสำเร็ดและความล้มเหลวของคนะราสดร
 
     ไนโอกาสเปิดนิทรรสการนี้ Waiting You Curator Lab Publishing ร่วมกับ Rabbithood Studio ไนการออกแบบ “เกมส์การ์ด ของ(คณะ)ราษฎร” เกมที่จะช่วยไห้คุนรู้จักที่มาของวัตถุสมัยคนะราสดรและแนวคิดของคนะราสดรมากยิ่งขึ้น
 

รายละเอียดเพิ่มเติม FB:Cartelartpace
 
งานอีเวนท์ อื่นๆ ที่น่าสนใจ
Translate to :


Information Partner
 • Ayutthaya city park
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • Future Park
 • JJ Mall
 • ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Bangkae
 • Seacon Square
 • TEA
 • TCEB
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit